Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Logistyka z Systemami Informatycznymi

Historia Wydziału

Matematyczny kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim istnieje od chwili powstania uczelni. Pierwszym profesorem matematyki zatrudnionym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym już 1 kwietnia 1945 r. był dr Zenon Waraszkiewicz, który kierował Katedrą Matematyki I. W 1946 r. utworzono Katedrę Matematyki II pod kierunkiem profesora Stanisława Mazura - ucznia i bliskiego współpracownika Stefana Banacha. W 1948 r. prof. Mazur odszedł do Warszawy. Wówczas utworzono trzy katedry. Kierownikiem Katedry Matematyki I został profesor Zygmunt Zahorski, pełniący równocześnie funkcję kuratora Katedry Matematyki II. Kierownikiem Katedry Matematyki III został profesor Jerzy Poprużenko. W 1950 r. powstała Katedra Matematyki IV pod kierunkiem docent Hanny Szmuszkowicz (wówczas zastępca profesora). Rok później rozpoczął pracę w UŁ profesor Zygmunt Charzyński (wówczas zastępca profesora), obejmując kierownictwo Katedry Matematyki II.

W roku 1951 podjęto decyzję o podziale Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny. Nastąpiło połączenie czterech Katedr Matematyki w jedną pod kierownictwem prof. Z. Zahorskiego. W 1956 r. po przyłączeniu do Uniwersytetu Łódzkiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej utworzone zostały cztery Katedry: Matematyki, Matematyki Elementarnej, Analizy Matematycznej i Funkcji Rzeczywistych, których kierownikami zostali profesorowie: Z. Zahorski, Witold Janowski (wówczas docent), Lech Włodarski (wówczas docent) i Z. Charzyński (wówczas docent). W 1963 r. powstała Katedra Geometrii, której kierownikiem został profesor Jerzy Jaroń (wówczas docent). We wrześniu 1970 r. zlikwidowano Katedry i utworzono Instytut Matematyki. Pierwszym jego dyrektorem został prof. W. Janowski. Kolejnymi dyrektorami Instytutu Matematyki byli profesorowie: Ryszard Jajte (1973-1981), Stanisław Walczak (1981-1987), Leon Mikołajczyk (1987-1990), Paweł Walczak (1991-1993), Andrzej Nowakowski (1993-1996). W ramach Instytutu utworzono następujące jednostki dydaktyczne: Zakład Algebry, Zakład Analizy Funkcjonalnej, Zakład Analizy Matematycznej, Zakład Geometrii, Zakład Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych, Zakład Matematyki Ogólnej, Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki, Pracownię Metodyki Nauczania Matematyki. Oprócz Instytutu Matematyki utworzono Samodzielny Zakład Informatyki i Cybernetyki, który w 1974 r. został włączony do Instytutu. W 1980 r. powstał Zakład Funkcji Rzeczywistych, natomiast Zakład Informatyki i Cybernetyki przemianowano na Zakład Teorii Optymalizacji i Informatyki. W roku 1991, po zmianie struktury uczelni, został rozwiązany Instytut Matematyki, który ponownie reaktywowano w roku 1992 w formie federacyjnej. W międzyczasie, w roku 1991 powstały dwie nowe jednostki organizacyjne, a mianowicie: Zakład Informatyki Stosowanej oraz Zakład Metod Numerycznych. Powstanie tych jednostek zbiegło się w czasie z uruchomieniem kierunku studiów informatyka, który jednak po dwóch latach, z powodu zmiany przepisów dotyczących minimum kadrowego, został przekształcony w specjalność w ramach kierunku matematyka. Dopiero od roku akademickiego 2002/03 przywrócono nabór na 5-letnie studia magistesrkie na kierunku informatyka.

W czerwcu 1996 r. decyzją Senatu Uniwersytetu Łódzkiego utworzono samodzielny Wydział Matematyki, który obejmował 7 katedr z 2 pracowniami oraz 5 zakładów. Dziekanem Wydziału Matematyki został wówczas prof. dr hab. Andrzej Nowakowski. W marcu 2007 roku Wydział Matematyki zmienił nazwę na Wydział Matematyki i Informatyki. Obecnie w skład Wydziału wchodzi 12 katedr z 2 podległymi zakładami i 1 pracownią, a funkcję Dziekana pełni prof. dr hab. Ryszard Pawlak.

W chwili obecnej (czerwiec 2011) na Wydziale jest zatrudnionych 119 nauczycieli akademickich, w tym: 13 profesorów tytularnych: Wojciech Banaszczyk, Jacek Chądzyński, Stanisław Goldstein, Tadeusz Krasiński, Andrzej Nowakowski, Mariusz Nieniewski, Adam Paszkiewicz, Ryszard Pawlak, Marcin Studniarski, Paweł Walczak, Stanisław Walczak, Władysław Wilczyński, Kazimierz Włodarczyk, 11 doktorów habilitowanych: Maria Chojnowska-Michalik, Małgorzata Filipczak, Mirosław Filipczak, Jacek Hejduk, Ewa Hensz-Chądzyńska, Dariusz Idczak, Andrzej Łuczak, Antoni Pierzchalski, Stanisław Spodzieja, Elżbieta Wagner-Bojakowska, Tadeusz Antczak, 77 doktorów i 17 magistrów. Od początku samodzielnego istnienia Wydziału nadano 100 osobom stopień naukowy doktora nauk matematycznych (w tym 33 osobom spoza uczelni) oraz 13 osobom - stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych (w tym 5 osobom spoza uczelni). Ponadto, 14 osób uzyskało tytuł naukowy profesora nauk matematycznych (w tym 8 osób spoza uczelni).


Ostatnia modyfikacja : 20:51:52, 08-06-2011

.: O Wydziale :.

Historia
Baza dydaktyczna

.: Logistyka :.

Czym jest logistyka
Pionierzy logistyki

.: Studiuj
Logistykę z Systemami Informatycznymi :.

Zasady rekrutacji
Informacje o specjalizacji

.: Varia :.

Do pobrania
Linki
Zadanie